Fælles pædagogisk grundlag for

Fyrtårnet

Ørkildborgens børnehus

Det fælles pædagogiske grundlag fra styrket pædagogisk læreplan Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud. Citater fra publikation: Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold (Børne- og Undervisningsministeriet 2018)

Barnesyn

Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men støttes og værdsættes i de første år.

Dannelse og børneperspektiv

Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i den daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udforming af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur.

Leg

Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af hverdagen i dagtilbud. Legen er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer blandt andet fantasi, sprog, sociale kompetencer og selvværd.

Børnefællesskaber

Det er de pædagogiske medarbejdere og ledelsens opgave at skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til.

Download og læs hele dokumentet.

Anne Grethe W. Hansen

Anne Grethe W. Hansen

Daglig leder

Telefon +45 6217 6860
Mobil: +45 5142 2175
Mail: info@oerkildborgen.dk